Regulamin sklepu - ZUT Uszczelnienia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZUT-USZCZELNIENIA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy ZUT-USZCZELNIENIA.PL dostępny pod adresem internetowym zut-uszczelnienia.pl prowadzony jest przez firmę ZUT Aviation Jarosław Szurlej, wpisana do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nazwą ZUT Aviation Jarosław Szurlej z siedzibą we Wrocławiu (52-010), ul. Opolska 11-19; NIP: 8990104865, REGON: 008260999

2. Dane do kontaktu dla Klientów:

a) E-mail: zut@zut-uszczelnienia.pl

b) Tel: 71 3424928

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny, postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta, przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności, postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. DEFINICJE 

1. Sklep – sklep internetowy ZUT-USZCZELNIENIA.PL Sprzedawcy, dostępny pod adresem: 
zut-uszczenienia.pl,

2. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest ZUT Aviation Jarosław Szurlej, wpisana do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nazwą ZUT Aviation Jarosław Szurlej z siedzibą we Wrocławiu (52-010), ul. Opolska 11-19, NIP: 8990104865, REGON: 008260999.

3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,

4. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z oferty Sklepu,

5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca, osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

7. Użytkownik – każdy, kto korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób,

8. Formularz rejestracji - dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający, utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika w tym login i hasło,

9. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający, złożenie Zamówienia,

10. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego stanowiące, ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą,

12. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem, której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;

13. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Sklepie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Sklepie.

14. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.

15. Dowód zakupu –paragon fiskalny, paragon niefiskalny lub faktura VAT.

16. Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Usługodawcy

17. Netykieta – nieskodyfikowany zbiór zasad przyzwoitego zachowania i dobrych obyczajów w Internecie, w szczególności jak fair play, szacunek i poszanowanie godności innych Użytkowników, powstrzymanie się od używania słów powszechnie uznanych za wulgarne, obelżywe lub dyskryminujące innych Użytkowników, jak również wszelkie inne zachowania, które są zgłaszane przez innych Użytkowników, jako nieuczciwe lub naganne. Sprzedawca dokonuje samodzielnej oceny czy doszło do naruszenia zasad Netykiety oraz decyduje o zastosowaniu sankcji określonych w Regulaminie..

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej, wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony, danych tego typu, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

IV. REJESTRACJA

1. Rejestracji konta Kupującego w Sklepie dostępna jest jedynie dla Przedsiębiorców. Rejestracji może dokonać jedynie, osoba fizyczna o pełnej zdolności czynności prawnych.

2. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracji, a następnie, potwierdzenie rejestracji poprzez uruchomienie linku, zawartego w treści wiadomości e-mail przesłanej do Użytkownika.

3. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

b. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

4. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie Loginu i hasła osobom trzecim.

5. W przypadku podejrzenia przez Sprzedawcę, iż Użytkownik może naruszać Regulamin, Sprzedawca może tymczasowo zablokować Konto lub poszczególne usługi Sklepu. Sprzedawca odblokuje Konto lub inne zablokowane funkcjonalności w przypadku stwierdzenia braku naruszenia Regulaminu oraz po wykonaniu lub zaniechaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.

6. Sprzedawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

a. Sprzedawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

b. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie,

c. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,

d. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,

e. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.

7. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

V. Produkty

1. Sklep oferuje szeroką gamę wyrobów uszczelniających w następujących kategoriach:

a) produkty magazynowe;

b) produkty indywidulane;

2. Produkty magazynowe, są to przedmioty dostępne na magazynie Sklepu w momencie składania zamówienia, oznaczone zgodnie z parametrami dostępnymi na stronie Sklepu.

3. W ramach produktów magazynowych dostępne są produkty typu O-Ring oraz X-Ring, które ze względu na swoją specyfikę są towarami oznaczonymi, co do gatunku. Liczenie O-Ringów oraz X-Ringów, odbywa się na legalizowanych wagach liczących, w tym przypadku dopuszcza się odchylenie ilościowe w granicach +/- 5%.

4. Produkty indywidualne, są to przedmioty nie magazynowe, które Sprzedawca musi sprowadzić lub zlecić ich wykonanie w celu zaspokojenia potrzeb Kupującego oraz przedmioty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Kupującego lub służące zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VI. ZAMÓWIENIA

1. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski.

2. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez:

a. Formularz zamówienia,

b. Poprzez pocztę elektroniczną,

c. Telefonicznie.

3. Za pomocą Formularza zamówienia, można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem pozostałych formularzy będą przyjmowane w godzinach pracy sklepu stacjonarnego tj. od poniedziałku do piątku w godzina od 7:30 do 15:00.

4. Zamówienia produktów indywidualnych należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej

5. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

6. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie..

7. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy, wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

8. Zamówienia produktów magazynowych przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie, Konsumentom.

9. Informujemy, że średni czas realizacji Zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 3 dni.

10. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).

11. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:

a. dla zamówień złożonych poprzez Formularz dostępny w Sklepie – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia do realizacji,

b. dla zamówień złożonych przez telefon - z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia takiego zamówienia do realizacji,

c. dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia do realizacji.

12. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.

13. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktu w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.

14. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu, trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

VII. PŁATNOŚCI 

1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Dla Przedsiębiorców po rejestracji i zalogowaniu na Konto dostępne są ceny netto.

2. Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.

3. Kupujący, dokonujący zakupu, jako przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:

a. płatność za pobraniem

b. płatność przelewem na konto Sprzedającego

c. płatność gotówką (przy odbiorze towaru)

5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

  1. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską,

b. odbiór osobisty.

2. Wybór sposobu odbioru przesyłki, dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.

3. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy w trakcie składania zamówienia.

4. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Sklepu.

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

6. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Kupującego stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzenia Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Kupującemu, udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

IX. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są objęte gwarancją producenta, jeżeli tak wskazano w opisie danego Produktu. Treść i zakres gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona wraz z Produktem.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.

4. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

5. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.

6. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

7. Reklamacja może być złożona, przy pomocy poczty elektronicznej na adres: zut@zut-uszczelnienia.pl lub w formie pisemnej na ZUT Aviation Jarosław Szurlej, ul. Opolska 11-19, 52-010 Wrocław.

8. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

9. Reklamowany Produkt zaleca się umieścić w opisanym opakowaniu, co ułatwia i przyśpiesza rozpatrzenia reklamacji. Nieopisanie opakowania nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

10. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:

a. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo

b. żądać usunięcia wady, albo

c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo

d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

11. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

12. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

15. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres ZUT Aviation Jarosław Szurlej, ul. Opolska 11-19, 52-010 Wrocław. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udostępnić, w miejscu, w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.

16. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

17. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

a. pisemnie na adres reklamującego,

b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,

c. drogą telefoniczną.

X. REKLAMACJA USŁUG SKLEPU W POZOSTAŁYM ZAKRESIE 

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:

a. dane tożsamości Użytkownika;

b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

c. okoliczności uzasadniające reklamację;

d. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.

b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.

c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.

6. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące, usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu, będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

a. pisemnie na adres reklamującego,

b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,

c. drogą telefoniczną.

9. Informujemy również, że Konsumentem posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10. Informujemy również, że Konsumentem posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

c. skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

2. Termin odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się:

a) dla umowy w wykonaniu, której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

b) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

c) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na ZUT Aviation Jarosław Szurlej, ul. Opolska 11-19, 52-010 Wrocław, przy pomocy, poczty elektronicznej na adres: zut@zut-uszczelnienia.pl. Oświadczenie może zostać przesłane przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego, Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.

11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24.06.2014, poz. 827) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb- produkty indywidualne

XII. PRZEDSIĘBIORCA, JAKO KUPUJĄCY

1. W przypadku, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.

2. W przypadku, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.

3. Strony wyłączają, odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

  1. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu, niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami lub normami moralnymi albo zasadami Netykiety.

2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu, łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie, na co Użytkownik korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.

XIV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie, Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy, wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XV. ZMIANY REGULAMINU

1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.

2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przekazywana Użytkownikowi pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji Konta. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

3. Użytkownik może odmówić zgody na wprowadzenie nowych lub zmienionych postanowień w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia („  Termin wyznaczony dla odmowy”), przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu braku logowania na Koncie lub innych niezależnych od Sprzedawcy przyczyn.

4. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Sprzedawcy e-mailem, faksem lub pisemnie na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Konto Użytkownika będzie bezzwłocznie usunięte przez Sprzedawcę.

5. Jeżeli Użytkownik:

a. nie złoży odmowy w Terminie wyznaczonym dla odmowy,

b. dokonuje logowania oraz korzysta ze Sklepu po Terminie wyznaczonym dla odmowy,

przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień.

6. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.

2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu, stwierdzona, orzeczeniem właściwego sądu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba, że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu, właściwych polskich sądów powszechnych.

5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres zut@zut-uszczelnienia.pl.

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania


Scroll